Kurs för serveringstillstånd

För dig som ska ansöka om serveringstillstånd behöver du göra ett kunskapsprov  i den kommun där restaurangen finns.

Vi ger dig de kunskaper du behöver för att klara alkoholprovet.  Vår kurs följer den kunskapsplan som FHI tagit fram.

I vår utbildning ingår:

 • 2 dagars lärarledd utbildning
 • Kursmaterial som ger dig svar på dina frågor
 • Fri telefonsupport efter kursen 
 • Ett avslutande kunskapsprov så du vet dina kunskaper innan kommunens kunskapsprov på alkohollagen.
 • Möjlighet att gå om kursen om du vill ”fräscha upp dina kunskaper” till reducerat pris

 

Kunskapskrav - Alkohollagen

Vid ansökan om serveringstillstånd skall kommunen göra en prövning av den sökandes kunskaper. 

”Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i andra stycket och om undantag i vissa fall från skyldigheten att avlägga prov.”

Dina kunskaper  i alkohollagen får du visa genom en examination som görs hos kommunen.

Kunskapsprovet är indelat i fyra kategorier.

 • Alkoholpolitiken
 • Tillsyn
 • Mat och utrustning
 • Servering

För att bli godkänd ska du ha rätt på minst 75 % av frågorna inom varje kategori

Provet består av 4 ämnesområden:

 • Alkoholpolitiken
 • Bestämmelser om tillsyn
 • Bestämmelser om mat och utrustning
 • Bestämmelser om servering

För att bli godkänd skall du uppnå 75% rätt inom varje ämnesområde.

 

Olika prov

Typ av tillstånd                                              Antal frågor

Stadigvarande till allmänheten                               60

Stadigvarande för slutet sällskap                            44

Tillfälligt tillstånd till allmänheten                           44

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap                        28

Pausservering                                                       28

Provsmakning                                                       28

 

Hur genomförs alkoholprovet

Sökanden har 90 minuter på sig att genomföra examinationen i alkohollagen.

Sökanden har rätt att använda auktoriserad tolk. Den som har läs och skrivsvårigheter kan få frågorna muntligen upplästa. Vid dessa tillfällen är provtiden 120 minuter. 

Efter avslutat prov får den sökande meddelande om antalet rätt inom varje ämnesområde.

Inga hjälpmedel är tillåtna.. Lexikon är inte att anse som hjälpmedel.Den sökande har rätt till tre provtillfällen. Om godkänt resultat inte har uppnåtts efter tre provtillfällen måste en ny ansökan göras.

 

Vem behöver inte göra provet

 Sökande behöver inte avlägga något prov ifall hon eller han:

 1. Tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan 
 2. Inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
 3. Inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, eller
 4. Inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar
  Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.